Algemene voorwaarden van SandComp

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 september 2016.

 • Alle betalingen, zowel voor herstelling, apparatuur als voor leveringen, dienen contant betaald te worden tenzij andersluidende vermelding op de factuur zelf. 
 • Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling is gebeurd.
 • Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt. 
 • Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden tenzij na akkoord met de verkoper. In dat geval wordt een annulatievergoeding aangerekend van 10% van de verkoopprijs BTW inbegrepen.
 • De klant dient de originele verpakkingen, die meegeleverd worden, zorgvuldig te bewaren tijdens de garantieperiode. Bij terugzenden van defecte onderdelen niet in de originele verpakking, kan de herstelling of omruiling onder waarborg in sommige gevallen geweigerd worden door de fabrikant.
 • Indien het probleem op de afspraak niet kan worden hersteld, wordt er niets gefactureerd aan de klant en zijn de kosten voor de rekening van SandComp. Uitzonderingen hierop zijn alle zaken die te maken hebben met hardware of met apparatuur in het algemeen. Indien er bijkomende zaken moeten gebeuren bij het samenstellen van een website of een softwarepakket en deze kunnen niet meer ingevuld worden doordat dit niet op voorhand was besproken, dan vervalt eveneens het recht om niet te moeten betalen voor deze dienst. Deze gratis dienst geldt dus enkel voor het oplossen van softwareproblemen of het verwijderen van virussen. 
 • Het aanvragen van een afspraak tot herstelling impliceert de klant zijn onvoorwaardelijk akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. 
 • Elke afspraak wordt bevestigd via telefoon of via email. Deze ontvangen elektronische ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 
 • Kosten voor spoedbestellingen zijn altijd ten laste van de klant. 
 • Voor elke verplaatsing voor de klant, wordt dit aangerekend en geplaatst op de factuur. De verplaatsingskosten gelden voor de volledige afstand die wordt afgelegd naar de klant en het ophalen van hardware. Uitzonderingen hierop staan vermeld in de volgende paragraaf. De verplaatsingskosten kunnen worden gewijzigd. Deze gaan samen met de index en de brandstofprijzen. De verplaatsingskosten bedragen op heden 0.4 Euro. 
 • Kosten voor het ophalen van randapparatuur die nodig is om de herstelling te vervolledigen, worden apart op de factuur geplaatst en aangerekend aan de klant. Indien wordt beslist dat de hardware moet vervangen worden door mening van SandComp, wordt de nodige hardware de dag zelf besteld. Vanaf deze hardware beschikbaar is, wordt deze ingebouwd. Ook wordt er in deze situatie maar 1 maal verplaatsingskosten aangerekend. Indien de klant op voorhand op de hoogte was van dit probleem of wanneer de klant hardware bestelt die niets te maken heeft met de herstelling, wordt er opnieuw verplaatsingskosten aangerekend. 
 • SandComp werkt in de ruime regio van Heuvelland, Ieper en Poperinge. Indien Demey Stijn zich verder moet verplaatst om een herstelling uit te voeren of om bepaalde hardware te verkrijgen zal er supplement van 25% worden aangerekend op de verplaatsingskosten. 
 • Voor dienstverlening in het kader van  hoogdringendheid kunnen supplementen aangerekend worden. 
 • Alle zendingen reizen op risico van de bestemmeling. Inrichting en aanpassing van die plaats(en) waar de apparatuur wordt opgesteld zijn ten laste van de klant. De klant is aansprakelijk voor alle schade aan de apparatuur en/of software evenals voor bijkomende kosten opgelopen door Demey Stijn als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan. 
 • De facturatie gebeurt vanaf datum van afhandelen probleem of afwerken website of software. Voor grotere opdrachten, zoals een volledige website of een softwarepakket, kan er een voorschot gevraagd worden van 25% van de totale factuur. 
 • Demey Stijn is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou oplopen wegens niet tijdig kunnen uitvoeren van de herstelling. 
 • Bij gebreke aan betaling van 7 dagen na de datum van de factuur, is van rechtswege rente verschuldigd aan een percentage van 12% per maand, elke begonnen maand tellend voor een volledige, verhoogd met alle kosten ten gevolge van de laattijdige betaling en administratiekosten ter waarde van min. ‚Ǩ 36 per aangetekend schrijven. Bij nalatigheid in de betaling kan Demey Stijn na sommatie lopende overeenkomsten annuleren of opschorten tot de betaling heeft plaats gevonden, onverminderd Demey Stijn zijn recht op schadevergoeding. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant en verschuldigd door het enkel ongebruikt laten passeren der betalingstermijn. De (buiten)gerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25‚Ǩ. 
 • Demey Stijn zal zich steeds inspannen om aan vragen naar dienstverlening welwillend tegemoet te komen. De beschikbaarheid van diensten wordt gegarandeerd voor zover dit in een door beide partijen ondertekende overeenkomst uitdrukkelijk word opgenomen, en dit voor de duurtijd van die overeenkomst en m.b.t. de erin expliciet aangeduide diensten en/of producten. Hetzelfde geldt m.b.t. beschikbaarheid van onderdelen, met dien verstande dat wanneer de klant weigert de wisselstukken te kopen, opgenomen op een lijst van voor het verder onderhoud van het product noodzakelijke wisselstukken waarvan de (vlugge) toelevering niet meer kan worden verleend, Demey Stijn door die weigering ontheven is van elke verdere dienstverleningsverbintenis m.b.t. dat product. De geleverde apparatuur en onderdelen daarvan blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de hoofdsom niet volledig heeft betaald. Zonder medewerking van de verkoper is de koper niet bevoegd de apparatuur of onderdelen daarvan die nog niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen, of aan derden enige zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen, op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid der verkoopsprijs, en onverminderd verkopers rechten uit voornoemd eigendomsvoorbehoud. 
 • De schade door Demey Stijn geleden, beloopt minimaal 50% der waarde van de herstelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat Demey Stijn door alle middelen van recht de re?´le schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt. Demey Stijn kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de klant een gerechtelijk concordaat of uitstel van betaling zou aangevraagd hebben of in staat van faillissement, bankroet of kennelijk onvermogend zou zijn. 
 • Op alle apparatuur geldt een standaard garantieperiode van 2 jaar vanaf de factuurdatum. Tenzij anders vermeld. Op batterijen of laptop adapters geldt een standaard garantieperiode van 6 maanden. Virussen of andere softwareproblemen gelden niet als garantie.
 • Er is geen garantie op de werking van bestaande onderdelen bij ombouw van pc¬¥s. (tweedehands apparatuur)
 • De in hierboven vermelde waarborgen vervallen bij onoordeelkundig gebruik van het materiaal of modificaties door de koper of door derden.
 • SandComp noch Demey Stijn kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van data. De klant dient vooraf de nodige maatregelen te nemen om belangrijke data veilig te stellen.
 • Voor de herinstallatie van het besturingssysteem en/of programma¬¥s wordt ‚Ǩ50 gerekend (+ ‚Ǩ0,4 per km verplaatsing).
 • De klant verbindt zich ertoe op straffe van verval klachten met betrekking tot de werking van de apparatuur en/of software, voorafgaandelijk aan de gerechtelijke vordering, voor te leggen aan Demey Stijn. Demey Stijn beschikt over ?©?©n maand om de gegrondheid van de klachten na te gaan. Elke betwisting i.v.m. deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper.